Wij verzamelen informatie die ons kan helpen onze websites te verbeteren. Sommige informatie vragen wij u rechtstreeks, maar andere informatie wordt automatisch verzameld. Alle automatisch verzamelde informatie wordt in een geaggregeerde vorm opgeslagen en kan niet worden gebruikt om u als een specifiek individu te identificeren. Af en toe vragen wij u om informatie die soms persoonlijk identificeerbaar en privé kan zijn.

Bijgevolg kan de door ons verzamelde informatie in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

a) Geaggregeerde bezoekersstatistieken

b) Identificeerbare persoonlijke informatie

Wij verbinden geen geaggregeerde bezoekersstatistieken met persoonlijk identificeerbare informatie.

Geaggregeerde bezoekersstatistieken

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch algemene informatie over uw computer en de locatie ervan, evenals de website waar u vandaan kwam, indien van toepassing. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers vandaan komen, waar ze naar kijken en op reageren, en waar de meeste tijd aan wordt besteed.

Informatie die wij automatisch verzamelen:

 • First-party cookie-ondersteuning (of u ons toestaat een cookie op uw computer te plaatsen)
 • Bezoekers-ID (indien mogelijk door een cookie die wij op uw computer plaatsen)
 • Referrer (d.w.z. waar u vandaan kwam, bijv. google.com) 
 • Datum en tijdstip van het bezoek 
 • Regionale en taalinstellingen (om te bepalen in welk land u zich bevindt) 
 • Besturingssysteem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android enz.) 
 • Browser en browserversie (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, enz.) 
 • Schermresolutie (1280x1024, 1024x768, enz.) 
 • JavaScript-ondersteuning 
 • Java-ondersteuning 
 • IP-adres (computeradres op het internet) 
 • De titel van de pagina die u bekijkt
 • De URL van de pagina die u bekijkt

Identificeerbare persoonlijke informatie

Soms is het nodig dat wij meer persoonlijke gegevens over u verzamelen. Voor sommige delen van onze website kan het nodig zijn dat u zich registreert om in te loggen; wij kunnen u vragen om informatie zoals uw leeftijd en beroep om het doel van uw bezoek beter te begrijpen en om uw bezoekerservaring te verbeteren.

In elk geval zullen wij, telkens wanneer wij u om persoonlijk identificeerbare informatie vragen die kan worden gebruikt om u als individu te identificeren, altijd uitleggen waarom wij die informatie verzamelen, hoe wij die verzamelen, hoe wij die opslaan en hoe wij van plan zijn die informatie te behandelen en te gebruiken.

Wij zullen alleen persoonlijk identificeerbare informatie verzame-len en opslaan voor het tijdens het verzamelproces aangegeven doel. Wanneer wij klaar zijn met het verwerken van uw informatie voor het aangegeven doel, zullen wij deze wissen en vernieti-gen om uw privacy te waarborgen.

Wij verzamelen of bewaren op deze site geen gevoelige per-soonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, etnische afkomst, godsdienstige overtuiging of politieke overtuiging enz. In het zeldzame geval dat wij toch proberen andere gevoelige gegevens te verzamelen, zullen wij dit doen in strikte overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensprivacy.

De bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Novo Nordisk is niet van plan persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen (een kind wordt gedefinieerd als iemand die jonger is dan 18 jaar) te verzamelen zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd. Kinderen mogen GEEN persoonlijk identificeerbare informatie aan Novo Nordisk verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd.

Waar nodig zullen wij kinderen vragen geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Als uw kind persoonlijke gegevens heeft verstrekt en u wilt verzoeken deze informatie te laten verwijde-ren, dan kunt u contact opnemen met privacybelux@novonordisk.com

Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat nodig is. De verzamelde gegevens worden in geen geval en om geen enkele reden doorverkocht aan derden.

Alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen, kunnen interna-tionaal worden doorgegeven binnen de wereldwijde organisatie van Novo Nordisk. Wij hanteren intern beleid om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen, ongeacht waar binnen Novo Nordisk uw gegevens zich bevinden.

Meer informatie over ons standpunt inzake de bescherming van persoonsgegevens vindt u hier.

Wij zullen nooit persoonlijk identificeerbare informatie over onze bezoekers doorgeven of verkopen aan een derde partij.

We zullen over het algemeen alleen informatie delen met onze gecontracteerde dienstverleners en adviseurs. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Novo Nordisk, haar medewerkers en anderen te beschermen, of in het geval dat wij een deel van ons bedrijf of activa verkopen of liquideren, kunnen persoonlijke gegevens echter wel worden gedeeld. Het delen van deze gegevens zal ge-beuren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevens-bescherming.

Volgens de regels voor gegevensbescherming heeft u de volgende rechten. Om aanspraak te maken op deze rechten, kunt u

contact opnemen met Novo Nordisk via privacybelux@novonordisk.com

 • U kunt een overzicht krijgen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben;
 • U kunt een kopie van uw persoonsgegevens krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en computer leesbaar formaat;
 • U kunt uw persoonsgegevens laten bijwerken of corrigeren;
 • U kunt uw persoonsgegevens laten wissen of vernietigen;
 • U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten of te beperken;
 • Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Uw intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voor dat u uw toestemming introk;
 • U kunt een klacht indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Op basis van de toepasselijke wetgeving kunnen deze rechten beperkt zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit.

Neem contact met ons op via bovenstaande e-mail met vragen of verzoeken met betrekking tot deze rechten.

U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies in ons Cookiebeleid https://www.novonordisk.be/cookie-policy-NL.html

Informatie doeleinden

De inhoud van de Novo Nordisk website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De site verschaft u geen advies of aanbeveling van welke aard dan ook en dient niet te worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. U wordt geadviseerd professionele adviseurs op het desbetreffende gebied te raadplegen met betrekking tot de toepasbaarheid van een bepaald aspect van de inhoud. Niets op deze website vormt met name een uitnodiging of een aanbod om te beleggen of te handelen in effecten van Novo Nordisk. Verder verschaft de site geselecteerde informatie over ziekten en de behandeling daarvan. Dergelijke informatie is niet bedoeld als medisch advies. Dergelijke informatie is geen vervanging voor het advies van een professionele zorgverlener. Indien u gezondheidsproblemen heeft of vermoedt te hebben, dient u uw huisarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen.

Informatie verstrekt "zoals ze is”

De informatie op deze site wordt ‘zoals ze is’ aangeboden en Novo Nordisk geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of nietinbreuk. Novo Nordisk doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en naleving van de toepasselijke wetgeving. Door deze website te gebruiken aanvaardt u het risico dat de informatie onvolledig of onnauwkeurig is of mogelijk niet aan uw behoeften of eisen voldoet.

Afgewezen aansprakelijkheid

Noch Novo Nordisk noch onze contentleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die voortvloeit uit uw toegang tot, of uw onvermogen toegang te krijgen tot deze site of uit het feit dat u vertrouwt op de informatie die op deze site wordt verstrekt. Novo Nordisk wijst alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, strafrechtelijke schade en speciale of andere schade, gemiste kansen, gederfde winst of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook. Deze beperking omvat ook schade of eventuele virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten.

Links naar andere sites

Deze website bevat koppelingen naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Novo Nordisk; wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over het privacybeleid van deze sites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die op deze site wordt verzameld. Wij raden u ten sterkste aan de privacyverklaringen te lezen van elke site die u bezoekt en waar persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld.

Sites die naar ons linken

Novo Nordisk geeft geen goedkeuring aan websites die linken naar Novo Nordisk sites. Novo Nordisk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites of voor de controle over informatie die gebruikers ervoor kiezen aan deze sites te verstrekken.

Wijzigingen

Novo Nordisk behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment en naar eigen wens te wijzigen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen, of de toegang daartoe te beperken of de distributie ervan stop te zetten.

Auteursrecht en gebruik van inhoud

De inhoud van deze website is eigendom van Novo Nordisk en wordt beschermd door auteursrechten. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en producten die op deze website worden getoond, zijn wereldwijd beschermd en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novo Nordisk mag hiervan geen gebruik worden gemaakt. U mag de inhoud van deze website downloaden, echter alleen voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik. Wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud mag verder niet worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt.

Gebruik van vragen en opmerkingen

Vragen, opmerkingen, suggesties of andere mededelingen, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die u elektronisch of op andere wijze naar deze site of Novo Nordisk stuurt, zijn op nietvertrouwelijke basis en worden eigendom van Novo Nordisk, dat Novo Nordisk zonder beperkingen op welke wijze en voor welk doel dan ook mag gebruiken, met inbegrip van de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten.

Toepasselijk recht

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan zal beheerd door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische wet.

Als u vragen heeft over deze privacy-, cookie- en wettelijke disclaimer, als u inzicht wil krijgen in de persoonlijke gegevens die over u worden bijgehouden, of als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Novo Nordisk, kan u contact met ons opnemen via privacybelux@novonordisk.com

Promomats : BE21NNG00016