Novo Nordisk Pharma SA/NV (hierna te noemen "Novo Nordisk", "wij", "onze" of "ons") is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. In deze Kennisgeving wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken (d.w.z. verzamelen, gebruiken, opslaan en delen). Wij zullen alle persoonsgegevens over u verwerken in overeenstemming met deze Kennisgeving en met de toepasselijke wetgeving, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG" genoemd) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna samen "Gegevensbeschermingswetgeving" genoemd).

Deze Kennisgeving heeft betrekking op de volgende punten:

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Novo Nordisk Pharma SA/NV
Boulevard International 55
1070 Anderlecht
BE 0414.695.586
Info.nnbelux.novonordisk.com
+ 32 (0)2 556 05 80

Voor vragen of zorgen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact opnemen met Novo Nordisk Pharma SA/NV of de functionaris voor gegevensbescherming van Novo Nordisk op privacybelux@novonordisk.com.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van u (bijv. via een contactformulier op onze websites, uw reactie op onze uitnodiging voor een evenement, wanneer wij een contract voor diensten of iets anders met u sluiten, tijdens een bezoek, enz.);
 • Uit openbaar toegankelijke publicaties, websites of sociale media;
 • Van diensten en producten die u hebt gekocht of verkregen;
 • In het kader van onze contractuele relaties, indien van toepassing;
 • Van andere entiteiten van Novo Nordisk; en/of
 • Van verkopers, consultants of andere partners.

Wij verwerken persoonsgegevens over u voor de volgende doeleinden:

 • Om u te registreren als klant, consultant of leverancier;
 • Om gegevens te analyseren met het oog op naleving;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder transparantieverplichtingen;
 • Om naleving/fraude te onderzoeken;
 • Voor het beheer en de administratie van ons bedrijf en onze activiteiten;
 • Om onze commerciële, promotionele of contractuele relaties te beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de coördinatie van een conferentie of evenement, interacties op sociale media en diensten van de informatiemaatschappij;
 • Om u te vergoeden;
 • Om interviews af te nemen als onderdeel van een onderzoeksproject;
 • Om u te voorzien van (commerciële communicatie over) onze diensten of producten, om uw aanvraag voor onze diensten of producten te evalueren, of om inzicht te krijgen in uw feedback over onze diensten of producten;
 • Voor marktonderzoek en commerciële analysedoeleinden met betrekking tot onze producten en diensten, met inbegrip van profilering;
 • Om te antwoorden op uw vragen of verzoeken om informatie;
 • Om uw behoeften en interesses te begrijpen;
 • Om u te voorzien van medische informatie;
 • Voor opvolging in het kader van de geneesmiddelenbewaking;
 • Om te zorgen voor naleving van interne beleidslijnen en procedures;
 • Om u nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten te sturen; en/of
 • Om u materiaal toe te zenden in het kader van risicobeperkende activiteiten (Risk Mitigation Activities, RMA's) en ander educatief materiaal.

U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u niet wilt dat Novo Nordisk uw persoonsgegevens gebruikt, kunnen wij sommige van de bovengenoemde doeleinden niet naar beste vermogen uitvoeren.

Voor de hierboven beschreven doelen in Sectie 3 kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (naam, bedrijfsnaam, plaats van vestiging of beroep, telefoonnummer, e-mailadres, RIZIV-nummer, beroepsactiviteit);
 • Financiële informatie (bankrekeningnummer, bedragen die aan u zijn betaald of door ons zijn ontvangen voor geleverde diensten of producten);
 • Klachten, opmerkingen, vragen en door u geplaatste bestellingen;
 • Gewoontes met betrekking tot voorgeschreven geneesmiddelen;
 • Interessegebieden met betrekking tot onze producten en diensten;
 • Gegevens over de diensten en producten die u hebt gekocht of verkregen en over onze interacties met u.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij een rechtsgrond nodig. Op grond van de wet mogen wij uw persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven in Sectie 4, verwerken op basis van de volgende rechtsgronden:

 • U hebt ons toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (bijv. om u nieuwsbrieven per e-mail te sturen);
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering;
 • De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen. De legitieme belangen zijn:
  • om ons in staat te stellen onze activiteiten efficiënt en doeltreffend te beheren en te exploiteren;
  • om marktonderzoek of commerciële analyse uit te voeren;
  • om de naleving van de interne beleidslijnen en procedures te verzekeren; en
  • om onze activiteiten, producten of diensten te promoten. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Onze commerciële partners. Deze categorie kan bijvoorbeeld bestaan uit tussenpersonen die u aan ons hebben voorgesteld, of de tussenpersoon via wie u onze diensten en producten hebt gekocht. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan een commerciële partner die contractueel verplicht is de passende verplichtingen voor gegevensbescherming en de wetten op de gegevensbescherming na te leven;
 • Leveranciers of verkopers die ons bedrijf bijstaan (bijv. consultants, IT-dienstverleners, financiële instellingen, advocatenkantoren, licentiepartners). Deze derden zijn onderworpen aan de passende verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Kennisgeving en met onze instructies;
 • Andere entiteiten van Novo Nordisk (bijv. gelieerde ondernemingen van Novo Nordisk in andere landen). Wij zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de toegang tot persoonsgegevens beperkt blijft tot die werknemers van Novo Nordisk die er belang bij hebben en alleen voor de in deze Kennisgeving beschreven doeleinden;
 • Overheidsinstanties, met inbegrip van gezondheids- en/of regelgevingsautoriteiten, zoals het FAMHP;
 • Andere farmaceutische bedrijven, als een bijwerking geacht wordt verband te houden met hun product(en);
 • Een potentiële koper, voor due diligence doeleinden;
 • Een derde-koper, indien onze onderneming door deze derde wordt overgenomen.

Voor de hierboven in Sectie 3 beschreven doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het niveau van gegevensbescherming in bepaalde landen buiten de EER voldoet niet aan het niveau van gegevensbescherming voor persoonsgegevens dat momenteel wordt toegepast en gehandhaafd binnen de EER.

Daarom gebruiken we, zoals vereist door de wet, de volgende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen in geval van dergelijke overdrachten:

 • De overdracht vindt plaats naar een entiteit van Novo Nordisk die valt onder de bindende bedrijfsvoorschriften van Novo Nordisk, beschikbaar op https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf;
 • De landen van bestemming worden door de Europese Commissie geacht een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te hebben;
 • Wij zijn Modelcontractbepalingen aangegaan voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen; of
 • In andere omstandigheden kunnen wij op grond van de wet gemachtigd of verplicht zijn om uw persoonsgegevens op enigerlei wijze buiten de EER over te dragen.

U kunt meer informatie verkrijgen over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer deze buiten de EER worden overgedragen (met inbegrip van een kopie van de toepasselijke waarborgen) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Sectie 1.

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de volgende periode:

 • Zo lang als nodig is om het in Sectie 3 genoemde doel te bereiken;
 • Zo lang als vereist door de toepasselijke wetgeving;
 • Voor gegevens in verband met bijwerkingen zullen we de gegevens permanent bewaren; of
 • Voor technische klachten over geneesmiddelen van Novo Nordisk zonder gerelateerde bijwerking zullen we de gegevens 12 jaar bewaren.

In het algemeen heeft u de volgende rechten:

 • U kunt een overzicht krijgen van welke persoonsgegevens we over u hebben;
 • U kunt een kopie van uw persoonsgegevens krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke toezenden;
 • U kunt uw persoonlijke gegevens laten bijwerken of corrigeren;
 • U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of vernietigen;
 • U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten stopzetten of beperken;
 • Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie Sectie 5), kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming introk; en
 • U kunt een klacht indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken bij een Autoriteit voor gegevensbescherming.

Op grond van de toepasselijke wetgeving kunnen er grenzen zijn aan deze rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Neem contact met ons op zoals beschreven in Sectie 1 met vragen of verzoeken met betrekking tot deze rechten.

Meer informatie over uw rechten kunt u krijgen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied, gevestigd aan de Rue de la Presse/Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of door hun website te bezoeken op www.autoriteprotectiondonnees.be of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.