Bij Novo Nordisk streven we ernaar transparant te zijn over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe we deze beschermen. Novo Nordisk is bij wet verplicht om alle klachten en veiligheidsinformatie over onze producten te verzamelen en hierbij ook uw persoonsgegevens te beschermen. Deze mededeling legt uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken (bv. verzamelen, gebruiken, opslaan en delen). Wij zullen al uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bij Novo Nordisk verzamelen wij alle veiligheidsinformatie over onze producten in een veiligheidsdatabase. Wij analyseren de gegevens op regelmatige basis om te bepalen of er over onze producten nieuwe informatie is die wij moeten delen met overheden, dokters en patiënten. Dit wordt gedaan om de veiligheid van onze producten en patiënten te verzekeren.

De onderneming verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Novo Nordisk Pharma nv
Internationalelaan 55/L
B-1070 Brussel
+32 2 556 05 80
info.nnbelux@novonordisk.com

U kan altijd contact opnemen met Novo Nordisk Phama of met de Novo Nordisk Data Privacy Officer (Functionaris voor gegevensbescherming) via info.nnbelux@novonordisk.com met vragen of bezorgdheden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij ontvangen uw persoonsgegevens via de volgende bronnen:

 • rechtstreeks van u; 
 • via uw familieleden of verzorgers namens u;
 • via gezondheidszorgverleners zoals verplegers, apothekers of dokters; 
 • via telefoongesprekken, e-mails en andere digitale kanalen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een wetenschappelijke evaluatie uit te voeren van elke klacht of bijwerking die mogelijk te maken heeft met een geneesmiddel van Novo Nordisk. Klachten en bijwerkingen worden opgeslagen in databases en regelmatig geanalyseerd op algemene patronen.
 • Om uw vragen of verzoek om informatie te beantwoorden.
 • Om gegevens te analyseren ter ondersteuning van vragen over productgebruik.
 • Om gegevens te analyseren om onze klantenservice en ons productaanbod te verbeteren.
 • Om gegevens te analyseren om onze wetenschappelijke en productcommunicatie naar gezondheidszorgverleners en patiënten te verbeteren.
 • Om patronen en trends te beoordelen in verband met klachten, waaronder bijwerkingen.

Voor de doelen beschreven in Sectie 3 hierboven kunnen wij de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • contactinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • gegevens die wijzen op ras of etnische afkomst;
 • gegevens over uw gezondheid en de geneesmiddelen die u gebruikt.

Voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is een rechtsgrond nodig. De wet staat toe om uw persoonsgegevens zoals beschreven in Sectie 4 hierboven te verwerken, gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen. De legitieme belangen zijn:

 • de verwerking is noodzakelijk voor onze naleving van een wettelijke verplichting;
 • om wetenschappelijke evaluaties uit te voeren van klachten en bijwerkingen die mogelijk verband houden met de geneesmiddelen van Novo Nordisk;
 • om onze klantenservice en productcommunicatie te verbeteren;
 • u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • leveranciers of verkopers die ons bedrijf bijstaan (bv. Consultants, it-dienstverleners, financiële instellingen, advocatenkantoren, licentiepartners);
 • andere entiteiten van novo nordisk (bv. Novo nordisk-filialen in andere landen);
 • overheidsinstanties, waaronder gezondheids- en/of regelgevende instanties;
 • andere farmaceutische bedrijven en partners als een vraag betrekking heeft op hun product(en).

We hebben voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen wanneer deze worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Situatie

Waarborgen ter bescherming van uw gegevens

Gegevens worden overgedragen van een Novo Nordisk filiaal binnen de EER naar een Novo Nordisk filiaal buiten de EER

Bescherming door de bindende bedrijfsvoorschriften van Novo Nordisk (”Binding Corporate Rules”), beschikbaar op https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/data-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf

Gegevens worden overgedragen van een Novo Nordisk filiaal in de EER naar een derde land

Bescherming door standaardcontractbepalingen (”Standard Contractual Clauses”) voor de overdracht van gegevens naar derde landen die Novo Nordisk heeft afgesloten.
Of er is sprake van adequate gegevensbescherming in het land van bestemming volgens de EU-commissie.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende:

 • Voor gegevens met betrekking tot technische klachten: 12 jaar.
 • Voor veiligheidsinformatie en gegevens over bijwerkingen: Einde activiteit + 10 jaar, waarbij einde activiteit het tijdstip is waarop geen product met de werkzame stof op de markt wordt gebracht.
 • Voor alle andere vragen: tot 5 jaar.

Over het algemeen beschikt u over de volgende rechten:

Uw rechten

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen

Overzicht van uw gegevens

Een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen, die we verstrekken in een gestructureerd formaat dat machinaal leesbaar is

Gebruik beperken

Verzoek dat we het gebruik van uw persoonsgegevens stoppen of beperken

Verwijdering

Verzoek om uw persoonlijke gegevens te anonimiseren

Uw gegevens corrigeren

Ons vragen om informatie over u te corrigeren

Een klacht indienen over ons gebruik van de gegevens

Dien een klacht in bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Onder de toepasselijke wetgeving kunnen er beperkingen gelden op deze rechten afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Neem contact op met ons zoals beschreven in Sectie 1 voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze rechten.

Laatste update: April 2024

Your Career Guide